İzinler

1.Memuriyete yeni başladım, İzin hakkım var mıdır?

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin C fıkrası uyarınca birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. (657 sayılı Kanun Değ.md.104-c)

2. Üniversitenizde göreve başlamadan önce askerliğimi yaptım, izin hakkım var mıdır?

Askerlik dâhil kamu hizmetinizde 1 yılı doldurduğunuz anda 20 gün izin hakkınız doğar. Ancak, izin kullandırmaya yetkili amirinizin uygun bulacağı zamanlarda izninizi kullanabilirsiniz. (657 sayılı Kanun Değ.md.102)

 

3. Başka kamu kurumunda hizmetim var, Üniversitenizde izin kullanabilir miyim?

Devlet Memurlarının yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. İzin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102’nci maddesi uyarınca hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için, 30 gündür.  (657 sayılı Kanun Değ.md.102)

 

4.Özel sektör ya da kamuda geçen SSK hizmetlerim izin kıdemimi etkiler mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/C fıkrasına göre değerlendirilen hizmetler, izin kıdeminde de değerlendirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise hangi statüde olursa olsun geçen hizmetlerin tamamı izin kıdeminde değerlendirilmektedir. (18.01.2013 tarihli -Kamu Personeli Genel Tebl. Sıra n.3)

 

5.İzinli iken hasta olduğumda aldığım rapor iznimi keser mi? Keserse iznimin kalan kısmını ne zaman kullanabilirim?

Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesilir ve bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlar.

Buna göre;

Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memur hastalık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Geriye kalan yıllık izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.

Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, ilgilinin yıllık izninin, hastalık izninin bitiş tarihinden sonraya kalan kısmı izin vermeye yetkili amirden yeniden izin alınmaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanılabilir.

Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde memur, sağlık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Kullanılmayan yıllık izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.

 

6.Evlilik izini kaç gündür?

7 gün evlilik izni kullanabilirsiniz.(657 sayılı Kanunun Değişik md. 104- B fıkrası)

 

7. Aylıksız izin süresi emeklilik yönünden değerlendirilir mi?

01.07.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan 4905 sayılı kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 72. Maddesi değiştirilmiş ve aylıksız izin kullanan memurların aylıksız izinde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır. 657 sayılı kanunun 108. Maddesinde belirtilen hallerde aylıksız izin kullanan memurların emekli olacakları tarihten en az altı ay önce başvuru yaparak, aylıksız izine tekabül eden kesenek ve karşılıklarını yatırmaları halinde, aylıksız izin sürelerini emeklilik yönünden değerlendirebileceklerdir. (4905 sayılı kanun-5434 sayılı kanun md. 72-657 sayılı kanun md.108)

 

8.Doğum iznim ne kadar? Doğum yaptıktan sonra aylıksız izin kullanabilir miyim?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum yapan memura, 657 sayılı kanunun değişik 108 inci maddenin B fıkrası uyarınca doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir. (657 sayılı Kanunun md.108 B fıkrası)

 

9.Babalık izin kaç gündür?

Bebeğin doğum tarihinden itibaren 10 gün babalık izni hakkınız bulunmaktadır. (657 sayılı Kanunun Değişik md. 104- B fıkrası)

 

10.Bir yakınım vefat ettiğinde izin hakkım var mıdır?

Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. (657 sayılı Kanun Değişik md. 104- B fıkrası)

 

11.Aylıksız izinden dönüşte yıllık izin hakkı var mıdır? Aylıksız izinde geçen süre hizmet yılına sayılıyor mu?

Aynı takvim yılı içerisinde aylıksız izin kullanıp göreve dönüş yapan Devlet memurunun o yıla ait iznini kullanımına mani bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin: 30.01.2013 tarihinden itibaren aylıksız izin alıp 12.03.2013 tarihinde görevine başlayan ve halen çalışan personel, 2013 yılına ait yıllık iznini kullanabilir. Aylıksız izin süreleri memuriyet hizmetinden sayılmaz. Aylıksız izin sürelerinin emeklilik yönünden borçlanılması durumunda emeklilik kıdeminden sayılması mümkündür.

 

12. Aldığım aylıksız izin süresinin bitiminden önce göreve başlayabilir miyim?

Görev yaptığınız birime, göreve başlamak istediğinizi belirten bir dilekçe ile müracaatta bulunmanız durumunda göreve başlayabilirsiniz.