Görevlendirmeler

1.Yurtiçinde ve yurtdışında "Kısa Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

      Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2 a fıkrası)

2.Yurtiçinde ve yurtdışında "Uzun Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?

      Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2 b fıkrası)

3.Öğretim elemanlarının yurtiçindeki ve yurtdışındaki görevlendirilmeleri nasıl olur?

      Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı, ödemeyi yapan birimin yazısı (görevlendirilecek öğretim elemanı ÖYP'li ise ÖYP biriminin yazısı) ve rektörün onayı gereklidir. (Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.3)

4.Öğretim üyesiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre hizmetimin olması gerekir?

      Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.

      -Süreli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar öğretim üyeleri gibi görevlendirilirler.

     -Araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dışında bir yıla kadar görevlendirilebilir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.5)

5.Yurtdışı görevlendirilmem sona erdi ne yapmalıyım?

      Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.7)

6. Görevlendirme teklifleri rektörlüğe gönderilirken yapılması gereken işlemler nelerdir?

      2547 sayılı Kanunun 39. maddesine göre yapılan kısa süreli görevlendirmelerde öğretim elemanları görevlendirme teklif yazılarını, yurtiçi görevlendirmelerde görevlendirme tarihinden en az on beş gün önce, yurtdışı görevlendirmelerde ise en az bir ay önce dekanlık/yüksekokul/enstitü makamına 2547 Sk. 39.Madde Görevlendirme Formu ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. Rektörlük Onayı gerektiren görevlendirme isteği, ilgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra yukarıda belirtilen sürelerde ilgili birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

7.Üniversitenizde kadrolu öğretim elemanlarının diğer Yüksek Öğretim Kurumlarında ders görevlendirmeleri en fazla kaç saat olur?

      Üniversitemizde kadrolu öğretim elemanlarının diğer Yükseköğretim Kurumlarına 2547 sayılı Kanun’un (a), (c) ve (d) maddeleri gereğince yapılan tüm ders görevlendirmeleri bir dönemde toplam en fazla 10 saat/hafta olmalıdır. Uzaktan eğitimde verilen dersler örgün öğretimde verilen derslerle aynı saate karşılık geldiğinden4 görevlendirmedeki 10 saat/hafta sınırlaması uzaktan eğitim için yapılan görevlendir için de geçerlidir. (YTÜ Ders Görevlendirme Yönergesi md.8)

8. 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim üyeleri, ayrıldıkları üniversitede 40/d maddesine göre görevlendirilebilir mi?

      Görevlendirilmeleri uygun değildir. (YÖK Yürütme Kurulunun 21.12.2011 tarihli kararı)

9.Üniversitenizde Araştırma görevlisiyim, başka üniversitede ders verebilir miyim?

      Doktora veya sanatta yeterlikte uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin talepleri halinde, asli işlerini aksatmamak ve Üniversitemizde haftalık 12 (oniki) saatlik ders yükünü doldurmuş olmak şartıyla şehiriçindeki üniversitelerde 10 (on) saate kadar ders vermeleri uygundur. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.05.2017 tarih ve 36696 sayılı yazısı- 16.02.2021 tarihli 2021/02-08 ÜYK Kararı)

10.Yaz okulunda görevlendirildim kaç saat ders verebilirim?

      Yaz okulunda yapılan görevlendirmelerde dersin normal yarıyıllardaki ders saati dikkate alınır.(YTÜ Ders Görevlendirme Yönergesi md.10-4) Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık zorunlu ders yükü aranmaz.(Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri Madde 4)

11.Çift vatandaşlığa sahibim, biri TC yabancı uyruklu olarak çalıştırılabilir miyim?

      “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır” . (5718 sayılı Kanun md.4-b) hükmü bulunduğundan, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı olanların, yabancı uyruklu statüde çalıştırılamaz.

12.Başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmek istiyorum ne yapmam gerek?

      Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun Ek 8’inci maddesi veya 375 sayılı KHK nın Ek 25 inci maddesinde belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilirler.(657 sayılı Kanun Ek md. 8 a-b-c-d-e-f, 375 sayılı KHK)

13.Yazışmalar Öğretim Elemanının Görev Unvanı mı, Kadro Unvanı mı esas alınarak yazılmalıdır?

      Görev Unvanı esas alınarak yazılmalıdır. Ayrıca; 2547 S.K. Unvanların korunması  Madde 29 – Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.