Atamalar

1. Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Kanun md. 62)

 

2.Üniversitenize akademik personel olarak atandım, benden istenilen belgeler nelerdir?

Üniversitemize Atanacak Akademik Personelden İstenen Belgeler ‘in eksiksiz olarak doldurularak başvuru yapılan birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

 

3.Memurken istifa eden personel tekrar memuriyete dönebilir mi?

İstifa ederek veya etmiş sayılarak Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın memurluğa atanabilecekleri 657 Sayılı Kanunun 92 ve 97 nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişiler durumlarına göre 97 nci maddenin a bendine göre 6 ay; b bendine göre 1 yıl; c bendine göre 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. (657 Sayılı Kanun md. 97 )

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilir.(657 sayılı Kanun md.92)

 

4. Dr. Öğr. Üyesi kadrosundayım, derece terfiim olmasına rağmen görev aylığım 5. derecenin 1.kademesinde beklemektedir. Neden kademe ilerlemesi alamadım?

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

 b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

 c) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

 İlk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar. (2914 sayılı Kanun md.3)