Personel Daire Başkanlığı Kavramlar Sözlüğü

1. Bakanlar Kurulu Kararı: Devletin görevlerini yerine getirmesini sağlayan, başbakan ve bakanlardan oluşan yetkili organ, hükûmet, kabinenin aldığı kararlar.

 

2. Engellilik İndirimi: Engelli personelin gelir vergisi indiriminden faydalanabilmesini sağlayan Sağlık Raporu ve Defterdarlık Belgesindeki oranlara istinaden yararlandığı vergi indirimidir.

 

3. Genelge: Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirkülerdir.

 

4. Görev Tazminatı: 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan ödenektir.

 

5. İntibak: Üst öğrenim, orta hazırlık öğreniminin bitirilmesi veya daha önce görev yapılan hizmetler nedeniyle personelin kadro derece ve kademesinin değiştirilmesi işlemidir.

 

6. İhdas: Yeni bir kadro derecesi veya kadro unvanı oluşturulmasıdır.

 

7. Kanun Tasarısı: Bakanlar kurulunun hazırlayarak TBMM'ye sunduğu kanun projeleridir.

 

8. Kanun: anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.

 

9. Kanun Hükmünde Kararname: TBMM’nin bir kanunla yetki vermesi üzerine bakanlar kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.

 

10. Kıdem Aylığı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesi gereğince 657 sayılı Kanuna tabi personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardır.

 

11. Matrah: Gelir vergisinin kesildiği maaş kalemlerinin toplamıdır.

 

12. Makam Tazminatı: 657 sayılı Kanunun eki IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveline göre ödenmektedir.

 

13. Muvafakat: Kamu kurumları arası nakil durumunda kullanılan ve memurun Kurumu tarafından verilen uygun görme yazısıdır.

 

14. Müstafi: 657 sayılı Kanun m.94 göre Kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın kişinin çekilme(istifa) isteğinde bulunmuş sayılmasıdır.

 

15. Özel Hizmet Tazminatı: 657 sayılı Kanunun 152. Maddesine dayanılarak BKK ile belirlenen oranlardır.

 

16. Re’sen Yapılan İşlem: Kanun gereği, başka bir işleme gerek olmaksızın idarece kendiliğinden tesis edilen işlemdir.

 

17. Taban Aylığı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesi ile 1000 gösterge rakamının genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen taban aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktardır.

 

18. Tahsis: Kadronun bir birimin kullanımı için ayrılmasıdır.

 

19. Tebliğ: Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını almadır.

 

20. Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesidir.

 

21. Tebellüğ: Bir tebliği alma, tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim almadır.

 

22. Temsil Tazminatı: 4505 sayılı kanun ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenen ödenektir.

 

23. Tenkis: Kadronun kullanım için verildiği birimden alınmasını ifade eder.

 

24. Tescil: Kayıt.

 

25. Tüzük: bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştay’ın incelemesinden geçirtilerek bakanlar kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır.

 

26. Yönetmelik: Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanması için çıkardıkları hukuk kurallarıdır. Resmî Gazete'de yayımlanır ve yürürlüğe girer fakat yönetmeliklerin hepsi Resmî Gazete’ de yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete ‘de yayımlanacağı kanunlarla belirlenir.

 

27. Yönerge: Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. Yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenen resmî belgedir.

 

28. Yan Ödeme: İş Güçlüğü Zammı, İş Riski Zammı, Temininde Güçlük Zammı Mali Sorumluluk Zammı).657 sayılı kanununun 152. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca her yıl yayımlanan Zam ve Tazminatlara ilişkin karara göre ödenmektedir.