DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU
23.05.2022

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

 

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Üniversitemizde boş bulunan ve ekli tabloda sınıfı, birimi, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolar için aşağıda belirtilen sınav takvimi doğrultusunda Üniversitemiz tarafından Görevde Yükselme Sınavı ile atama yapılacaktır.

 

 

BAŞVURULARIN ALINMASI VE YAZILI SINAVA İLİŞKİN TAKVİM

 

   Başvuru Tarihleri

23 Mayıs 2022 Pazartesi / 3 Haziran 2022 Cuma

                                             (saat 16:00’a kadar)

Değerlendirme Süresi   

6 Haziran 2022 Pazartesi / 10 Haziran 2022 Cuma

Aranan Şartları Taşıyanlara İlişkin Aday Listesinin PDB İnternet Sitesinden İlan Edilmesi

13 Haziran 2022 Pazartesi

Sınav Kuruluna İtiraz Süresi

14 Haziran 2022 Salı / 20 Haziran 2022 Pazartesi

Sınav Kurulu Tarafından İtirazların Değerlendirilme Süresi

21 Haziran 2022 Salı / 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Kesinleşen Aday Listelerinin PDB İnternet Sitesinde İlan Edilmesi

5 Temmuz 2022 Salı

Yazılı Sınav Tarihi

08 Ekim 2022 Cumartesi

(Yeri ve saati ayrıca duyurulacaktır.)

Yazılı Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

Sınav sonuçlarının Sınav Kurulunca değerlendirilmesine müteakip 5 iş günü içerisinde ilan edilecektir.

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

Yazılı sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtirazların Sınav Kurulunca Karara Bağlanma Süresi

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz süresinin bitimi itibarıyla 10 iş günü

 

 

1. BAŞVURUYA İLİŞKİN ESASLAR

 

a) Değerlendirilen başvurular arasından aranan şartları taşıyan ve taşımayan aday listesi ve sınav sürecine ilişkin tüm duyurular (aday listeleri, sınav yeri, sınav saati, sonuçlar vs.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır. Yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

b) Adayların, başvuru yaptıklarını belirten ve ekte örneği yer alan dilekçe (Ek-1) ve eklerini zarflayarak kapatmaları ve zarfın üzerini zarf kapak örneğinde (Ek-2) belirtilen şekilde hazırlayarak, Personel Daire Başkanlığına şahsen, imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

 

c) Başvuruların 03.06.2022 saat:16.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

2. BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

 

a) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilirler.

 

b) İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvuruda bulunamaz.

 

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci ve 76 ncı maddeleri uyarınca başvuruda bulunacağı kadro unvanında ilan edilen derecelere atanabilme şartını sağlayanlar başvuru yapabilirler.

 

 

2.1. GENEL ŞARTLAR

 

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

 

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

 

 

2.2. ÖZEL ŞARTLAR

 

a) MEMUR KADROSU İÇİN:

 

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

 

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde (Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi.) çalışıyor olmak.

 

b) ŞEF KADROSU İÇİN:

 

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

 

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde  (Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi) veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak.

 

c) ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSU İÇİN:

 

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

 

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak.

 

 

3. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI VE ATANMAYA İLİŞKİN ESASLAR

 

3.1. YAZILI SINAV

 

a) Üniversitemiz tarafından belirlenen GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA AİT KONU BAŞLIKLARI”nda geçen konulardan, GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA İLİŞKİN HUSUSLAR çerçevesinde yapılacak yazılı sınavdan yüz üzerinden en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılır.

 

b) Yazılı sınavdan başarılı sayılamayanlar sözlü sınava giremezler.

 

 

3.2. SÖZLÜ SINAV

 

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

 

b) Sözlü sınava katılan ilgili personel, Sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

-  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-  Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

-  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-  Genel kültürü ve genel yeteneği,

-  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

 

c) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.

 

3.3. BAŞARI SIRALAMASI

 

a) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

-  Hizmet süresi fazla olanlara,

-  Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

-  Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

 

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

 

3.4. ATANMA

 

a) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

 

b) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

 

c) İlan edilen kadrolara sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazananlar, kadronun bulunduğu birimde veya ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilebilecektir.

 

4. İTİRAZ SÜRECİ

 

a) Değerlendirilen başvurular arasından aranan şartları taşıyan ve taşımayan aday listesine ve/veya sınav sürecine ilişkin tüm itiraz dilekçeleri adaylar tarafından, Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

 

5. DİĞER HUSUSLAR

 

a) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

 

 

İLAN EDİLEN KADROLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Dilekçe Örneği (Ek-1)

 

      Zarf Kapak Örneği (Ek-2)

>> Tüm Duyurular