DUYURULAR
2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU
17.05.2024

 “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yaptırılacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Üniversitemizde atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi ve sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanmıştır.

 

Sınava ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURULARIN ALINMASINA İLİŞKİN TAKVİM

 

   Başvuru Tarihleri

20 Mayıs 2024 Pazartesi - 31 Mayıs 2024 Cuma mesai bitimi    

Değerlendirme Süresi   

3 Haziran 2024 Pazartesi - 21 Haziran 2024 Cuma 

Aranan Şartları Taşıyanlara İlişkin Aday Listesinin PDB Web Sayfasında İlan Edilmesi

28 Haziran 2024 Cuma

Sınav Kuruluna İtiraz Süresi

01 Temmuz 2024 Pazartesi - 05 Temmuz 2024 Cuma

Sınav Kurulu Tarafından İtirazların Değerlendirilme Süresi

08 Temmuz 2024 Pazartesi - 22 Temmuz 2024 Pazartesi

Kesinleşen Aday Listelerinin PDB Web Sayfasında İlan Edilmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi

29 Temmuz 2024 Pazartesi

Yazılı Sınav Tarihi

Ayrıca duyurulacaktır.

 

 

 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN ESASLAR

 

 1. Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.

 

 1. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilirler.

 

 1. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvuruda bulunamaz.

 

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci ve 76 ncı maddeleri uyarınca başvuruda bulunacağı kadro unvanında ilan edilen derecelere atanabilme şartını sağlayanlar başvuru yapabilirler.

 

 1. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazananlar, kadronun bulunduğu birimde veya ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilebilecektir.

 

 1. Değerlendirilen başvurular arasından aranan şartları taşıyan ve taşımayan aday listesi ve sınav sürecine ilişkin tüm duyurular (aday listeleri, sınav yeri, sınav saati, sonuçlar vs.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır. Yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. Adayların başvurularını, başvuru yaptıklarını belirten ve ekte örneği yer alan dilekçe (Ek-1) ve eklerini zarflayarak kapatmaları ve zarfın üzerini zarf kapak örneğinde (Ek-2) belirtilen şekilde hazırlayarak, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına (Kışla Binası No: B-1005) imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Başvuruların 31.05.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 1. GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 

 1. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

 

 1. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

 

 1. Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 

 

 1. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCU ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 

 1. MEMUR KADROSU İÇİN:

 

 1. En az orta öğretim mezunu olmak,

 

 1. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde (Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi.) çalışıyor olmak.

 

 1. ŞEF KADROSU İÇİN:

 

 1. En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

 

 1. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde  (Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi) veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak.

 

 1. ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSU İÇİN:

 

 1. En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

 

 1. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak.

 

 

 1. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 

 1. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

 

 1. Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

 

 

 1. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE TABİ KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 

 1. AVUKAT KADROSU İÇİN:

 

 1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

 

 1. Avukatlık stajını tamamlamış olmak.

 

 

 1. MÜHENDİS, İSTATİSTİKÇİ, DİYETİSYEN KADROLARI İÇİN:

 

 1. Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

 

 1. TEKNİKER KADROSU İÇİN:

 

 1. İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak.

 

 

 

 1. TEKNİSYEN VE SAĞLIK TEKNİSYENİ KADROSU İÇİN:

 

 1. Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

 

 1.  
 2. GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

 

 1. YAZILI SINAV

 

 1. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılır.

 

 1. Yazılı sınavdan başarılı sayılamayanlar sözlü sınava giremezler.

 

 1. SÖZLÜ SINAV

 

 1. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

 

 1. Sözlü sınava katılan ilgili personel, Sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel kültürü ve genel yeteneği,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

 1. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.

 

 1. BAŞARI SIRALAMASI

 

 1. Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
 • Hizmet süresi fazla olanlara,
 • Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
 • Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

 

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

 

 1. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

 

 1. ATANMA

 

 1. Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

 

 1. Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

 

 

 1. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

 

 1. Unvan değişikliği yazılı sınavından yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacak olup sözlü sınavdan yüz tam puan üzerinden  en az yetmiş puan almış olmak gerekmektedir. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olanlar unvan değişikliği sınavından başarılı sayılır.

 

 1. İTİRAZ SÜRECİ

 

 1. Değerlendirilen başvurular arasından aranan şartları taşıyan ve taşımayan aday listesine ve/veya sınav sürecine ilişkin tüm itiraz dilekçeleri adaylar tarafından, Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

 

Dilekçe Örneği (Ek-1)

 

Zarf Kapak Örneği (Ek-2)

 

>> Tüm Duyurular